1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

אהבת ישראל בנשמה- 2000 שנה Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: Anyאהבת ישראל בנשמה- 2000 שנה Harmonica Tab


4 5 -5 6 6

6 -5 6 5 4

-5 5 -4

4 5 -5 6 6

6 -5 6 5 4

-5 5 -4

5 -6 -7 7 7 -6

-6 -6 6 -6 5

5 -6 -7 7 7 -6

-6 -6 6 -6 5

7 -7 -6

-6 -6 6 -6 6

-5 5 -4 4

4 -6 6 -5 6

6 5 5 -5 5 -4 4

4 4 -6 6 -5 6 7

7 5 5 -5 5 -4 4

5 5 -6 6 -5 6 7

7 -5 -5 6 -5 5 -4

6 6 6 -5 5 -4

-4 4 -3 4


אהבת ישראל בנשמה- 2000 שנה Lyrics
Download אהבת ישראל בנשמה- 2000 שנה Sheet


אהבת ישראל בנשמה- 2000 שנה Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese