1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

A Keltic Song Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
Released:
Key: D
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyA Keltic Song Harmonica Tab


keltic tune)—- ;o)

+3 +4 -4 +5 +6 -6 +6 +5 -4 +5 -4 +4 +6

-6 -7 -6 +6 -8 +6 +5 +6 +6 +6 -6 +6 +5 -4 +4-3 -3

+3 +5 +6 +5 +4 -3 +3 +4 -4 +5 +5 +5 +5 -4 +4 -4

+5 +6 +6

-6 -7 +6 +6 -6 -7 +6 +6
F—A—–D—–E——-
-6 -7 +7 +6 +5 -5 +5 -5 +4 +4 +4


A Keltic Song Lyrics
Download A Keltic Song Sheet


A Keltic Song Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet