1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Anthem of the Independence of Brazil Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: DiatonicAnthem of the Independence of Brazil Harmonica Tab


-6 -5 -4   -4 -4 -4  5 -5
Já po~deis da Pátria filhos
-6  -8 7  7    -8  -8 7  -6
Ver contente a mãe gentil~~~
-6 -7  -6 6  5  -6 -7 -6 -5 -4
Já~~~~ raiou~~~ a~ Li~berda~de
-6 -7 -6 6  5  -6 -7  -6 -5 -4
No Ho~ri~zonte do~~~~ Brasil~~~
-6 -7 7  -7  7 -8 8 8
Já raiou a~ Liberdade
-8 7  -7 -6 6 -5 5 -6
Já raiou a~ Liberdade
6 -5 5  -4 4  -3 -3′
No Horizonte do Brasil
==================================
-6 -6 -7 -6
Brava Gente
5  -6 6  -5
Brasi~leira
-6 -6 -7 -6
Longe vá~~~~
-6 5  -6 6   -5
Temor servil~~~~
-5 -5 -5  -5 -5 6 -6 -7 7   -8
Ou fi~car a~ Pá~tria li~vre~~~~
7  -7 -6  -6  6 -5 5  -4
Ou morrer~~~~ pelo Brasil
-8 -8 8   -8 7 -7   -6 -8
Ou fi~car a~ Pátria li~vre
7  -7 -6  6 -5 5  -4
Ou morrer pelo Brasi


Anthem of the Independence of Brazil Lyrics
Download Anthem of the Independence of Brazil Sheet


Anthem of the Independence of Brazil Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet