1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Anytime 1921 Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: G
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerAnytime 1921 Harmonica Tab


6 6  -6
An-y time,
5    -6  5     5  -4
You’re fee-lin’ lone-ly,
4 -4  6
An-y time,
6    6  -5    5
You’re fee-lin’ blue
6 6  -6
An-y time,
-7  -6
You say,
5    5   5  -4  4  -6
You want me back a-gain
-6   -6   6
That’s the time
6   -5   -5    5  -4  4
I’ll come back home to you.


Anytime 1921 Lyrics
Download Anytime 1921 Sheet


Anytime 1921 Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet