1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Anywhere I Wander (hi-lo) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAnywhere I Wander (hi-lo) Harmonica Tab


ANYWHERE I WANDER hi-lo
By: Frank Loesser
From: “Hans Christian Anderson”
Danny Kaye
Key: C

4  4  -3  -3” 3   1   -3”-3” 3  -2” 2
7  7  -7  -6  6   4   -6 -6  6  -5  5
An-y-where I wan-der, an-y-where I roam

1   -1  2  -2”  3   -3”-3  4   3  -2” 2
4   -4  5  -5   6   -6 -7  7   6  -5  5
Till I’m in the arms of my dar-ling a-gain

1   -3”   3    -2” 2   -1
4   -6    6    -5  5   -4
My heart will find no home

4  4  -3  -3” 3   1   -2”-2” 2  -1  1
7  7  -7  -6  6   4   -5 -5  5  -4  4
An-y-where I wan-der, an-y-where I roam


Anywhere I Wander (hi-lo) Lyrics
Download Anywhere I Wander (hi-lo) Sheet


Anywhere I Wander (hi-lo) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese