1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Apache Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerApache Harmonica Tab


-6 7 -8 b8 -8     -6 7 -10 9 8    -6 7 -8 b8 -8
-6 7 -10    5 -6   5 -6 b6 5 -4 5 5   5 -6  5 -6
b6 5 -4 5~~~~  -6 -8   -6 -8 -7  -6 6 -6 -6~~~~
5 -6~~~  5 -6 b6   5 -4  5~~~~~~~   4 -5-5-5-5-5
4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5  b-3   -6
4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5
4 -5-5-5-5-5 b-3   -6     -5 -6 7 -7   7 -8 8 -8
7 -6    8 -8 7 -6      -5 -6 7 -7    7 -8 6~~~~
-5 -6 7 -7    7 -8 8 -8 7 -6     8 -8 7 -6~~~
4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5
4 -5-5-5-5-5  b-3    -6    4 -5-5-5-5-5
4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5 4 -5-5-5-5-5 b-3   -6
5  8  -6
Repeat to end song


Apache Lyrics
Download Apache Sheet


Apache Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet