1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Argentinian Anthem/ Himno Argentino Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerArgentinian Anthem/ Himno Argentino Harmonica Tab


4 5 4 6
-6 -5 -4 -4 -4 -4
4 -5 4
5 -6 6 -5 5 -4 6 5 4
-5 5 -4
-5 5 -4
3 -3 4 -4 -4 5 6 -5 -4 -4
5 6 -5 -4 -4 5 6 -5 4

-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 6 6 5 5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-4 -4 -5 -5 -4 -4
-4 4 4 4 4 4
-5 5 5 5 5 5
-6 6 6 6 6 6 7
4 4 4 5 6 6 6 -5 5 -4 4
4 4 4 5 6 6 6 -5 5 -4 4
5 4
5 4
5 4
4 4


Argentinian Anthem/ Himno Argentino Lyrics
Download Argentinian Anthem/ Himno Argentino Sheet


Argentinian Anthem/ Himno Argentino Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese