1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Ars en Re Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerArs en Re Harmonica Tab


66
(5)
554(4)

66
5(5)
555(3)’

(2)(3)”
(3)’
4(3)”(2)

(3)”(3)’
4(3)”
(2)(2)
(2)

44
44
(3)'(3)”
(3)4(2)

4(3)’
(3)”4
2(2)2
2

4(3)(3)
43(3)

(3)(3)”
(2)(3)
(2)
2(1)

(2)(3)
222
5(4)4

6(5)(5)
55
4(4)
(3)

66
(5)(5)
54
54(3)

44
(3)(3)
(2)(2)2

44
(3)(3)
(2)(2)2

44
(3)(3)
(2)(2)2


Ars en Re Lyrics
Download Ars en Re Sheet


Ars en Re Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet