1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

As Time Goes By (Stevie’s Harp Solo’s) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAs Time Goes By (Stevie’s Harp Solo’s) Harmonica Tab


2:10 (STEVIES 1ST SOLO)

2,<-2,2,,4+5,<4+5  <4+5,-5,<4+5,4+5

<-2,<3,<-2,<4+5,<4+5  6,5,6,6,6,5

<3,<3,-3,6  6,6,<-6,<7,<-7,<7

<7,-8,<8+9,<8+9,<-9,10,<-9,<8+9,(<-10,<-9,10)
<-9,<8+9,<-9,10,<-9,<8+9

<8+9,<-9,<10,-11,<-11,<12

3:49

<7,<-6,<-6,-6,<-6

<7,<-6,-7,<8+9,<7,<-6,<-6,-6,<-6

<-7,-8,<8+9,<7,<-6,<-6,<-5

<7,<-6,-7,<8+9,<7,<-6,<-6,-6,<-6

<7,7,<7,<-6,<-5,<-6,<-7,-8,<8+9,<-7,<8+9

<-9,<8+9,-8,<-7,<7,<-6,<4+5,<-5,<4+5
<-3,4+5,<-5,<7,<-7,<8+9,<-9,<-10,<-11,<12
<-12,<12,<-12,<12,-12,<12,<-12,<12,<-12,<12,<-12
<12,<-12,<12,<-12,<12,<-11,-11,<-11,<11,<-10
10,<-9,10,<-9,10,<8+9,-8,8+9,<-7,-8,8+9,<-7
<7,-7,<7,<-6,<7,-7,<-6,,-6,<-6,<-6,<-6,<-6

<-5,6,<-5,<4+5,<-3,<4+5,<-5,-6,<-6

<-5,<-5,<-5,<-6,<-6,<-6,-6,<-7,<-7,<-7
-8,-8,8+9,8+9,8+9,8+9,8+9

8,<8+9,8,8,-7,<-7,<7,<-6,-6,<-6

ENJOY!!!
THANK YOU THANK YOU THANK YOU VERY MUCH!!! (WALTP)


As Time Goes By (Stevie’s Harp Solo’s) Lyrics
Download As Time Goes By (Stevie’s Harp Solo’s) Sheet


As Time Goes By (Stevie’s Harp Solo’s) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet