1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

As-tu vu la casquette du Père Bugeaud ? Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: AnyAs-tu vu la casquette du Père Bugeaud ? Harmonica Tab


As-tu vu la casquette du Père Bugeaud ?

4 5 3 4 5 6 6 5 4 6 (6) As-tu vu la casquette, la casquette ?
4 5 3 4 5 6 6 3 3 4 As-tu vu la casquette du Père Bugeaud ?

Oui j’ai vu la casquette, la casquette,
Oui j’ai vu la casquette du Père Bugeaud.

Elle est faite, la casquette la casquette,


As-tu vu la casquette du Père Bugeaud ? Lyrics
Download As-tu vu la casquette du Père Bugeaud ? Sheet


As-tu vu la casquette du Père Bugeaud ? Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese