1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

At The Foot Of Yonder Mountain (hi-lo) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: E
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAt The Foot Of Yonder Mountain (hi-lo) Harmonica Tab


Southern American folk song

Key: E

Time: 3/4

4 -4 5 -4 4 4 -3”3 3

7 -8 8 -8 7 7 -6 6 6

At the foot of yon-der moun-tain

3 -3” 4 4 5

6 -6 7 7 8

There runs a clear stream

4 -4 5 -4 4 4 -3”3 3

7 -8 8 -8 7 7 -6 6 6

At the foot of yon-der moun-tain

3 -3” 4 -4 4

6 -6 7 -8 7

There lives a fair queen

6 -6 6 6 6 -4 4 4

9 -109 9 9 -8 7 7

She’s hand-some, she’s prop-er

4 -4 5 -4 4 -3” 4

7 -8 8 -8 7 -6 7

And her ways are com-plete

4-4 5 -4 4 4 -3”3 2

7-8 8 -8 7 7 -6 6 5

I ask no oth-er past-time

3 3 -3” 4 -4 4

6 6 -6 7 -8 7

Than to be with my sweet


At The Foot Of Yonder Mountain (hi-lo) Lyrics
Download At The Foot Of Yonder Mountain (hi-lo) Sheet


At The Foot Of Yonder Mountain (hi-lo) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese