1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Aufwiedersehn Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: BeginnerAufwiedersehn Harmonica Tab


5 5 -4 -4
-5 -5 5 5
6 6 -5 -5 -6 6
7 7 -6 -5
-6 6 5 4
5 -5 -6 7 -8 7


Aufwiedersehn Lyrics
Download Aufwiedersehn Sheet


Aufwiedersehn Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese