1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Auld Lang Syne (Chrom D) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: D
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAuld Lang Syne (Chrom D) Harmonica Tab


3 5 5 5 6 -5 5 -5
Should old acquaintance be forgot,
6 5 5 6 7 -7
and never brought to mind?
-7 7 6 6 5 -5 5 -5
Should old acquaintance be forgot,
6 -5 5 -3 -3 3 5
and days of Auld Lang Syne?

CHORUS:
-7 7 6 6 5 -5 5 -5
For, Auld Lang- Syne, my dear,
-7 7 6 6 7 -7
for, Auld Lang Syne
-7 7 6 6 5 -5 5 -5
we’ll take a cup o’ kindness yet,
6 -5 5 -3 -3 3 5
for- Auld- Lang Syne.

And surely you’ll buy your pint cup!
And surely I’ll buy mine!
We’ll take a cup o’ kindness yet,
for days of Auld Lang Syne.

CHORUS

7 9 9 9 10 -9 9 -9
10 9 9 10 11 -11
-11 11 10 10 9 -9 9 -9
10 -9 9 -7 -7 7 9
-11 11 10 10 9 -9 9 -9
-11 11 10 10 11 -11
-11 11 10 10 9 -9 9 -9
10 -9 9 -7 -7 7 9 (Slow At End Of Line)

This song plays with karaoke music run time 2:12.


Auld Lang Syne (Chrom D) Lyrics
Download Auld Lang Syne (Chrom D) Sheet


Auld Lang Syne (Chrom D) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese