1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Auld Lang Syne (Diatonic – Key G) Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
:
Key: G
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAuld Lang Syne (Diatonic – Key G) Harmonica Tab


Musical Range: G4 to A5

4     -5   5  -5  -6    6  -5  6
Should old acquaintance be forgot,
-6 6 -5 -5  -6    7   -8
and never brought to mind?
-8     7   -6 -6 -5     6  -5  6
Should old acquaintance be forgot,
6- 6 -5  -4  -4  4    -5
and days of Auld Lang Syne?

CHORUS:
-8   7 -6 -6 -5  6    -5  6
For, Auld Lang- Syne, my dear,
-8   7 -6 -6 7  -8
for, Auld Lang Syne
-8    7   -6 -6  -5 6  -5    6
we’ll take a cup o’ kindness yet,
-6 6 -5 -4 -4 4  -5
for- Auld- Lang Syne.


Auld Lang Syne (Diatonic – Key G) Lyrics
Download Auld Lang Syne (Diatonic – Key G) Sheet


Auld Lang Syne (Diatonic – Key G) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet