1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Auld Lang Syne (Key of G) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: G
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAuld Lang Syne (Key of G) Harmonica Tab


Musical Range: G4 to A5

4 -5 5 -5 -6 6 -5 6
Should old acquaintance be forgot,
-6 6 -5 -5 -6 7 -8
and never brought to mind?
-8 7 -6 -6 -5 6 -5 6
Should old acquaintance be forgot,
6- 6 -5 -4 -4 4 -5
and days of Auld Lang Syne?

CHORUS:
-8 7 -6 -6 -5 6 -5 6
For, Auld Lang- Syne, my dear,
-8 7 -6 -6 7 -8
for, Auld Lang Syne
-8 7 -6 -6 -5 6 -5 6
we’ll take a cup o’ kindness yet,
-6 6 -5 -4 -4 4 -5
for- Auld- Lang Syne.


Auld Lang Syne (Key of G) Lyrics
Download Auld Lang Syne (Key of G) Sheet


Auld Lang Syne (Key of G) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese