1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Auld Lang Syne (Lower Octave) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Any
Harp Type: DiatonicAuld Lang Syne (Lower Octave) Harmonica Tab


-2 +4 -3 +4 +5 -4 +4 -4

+5 -4 +4 +4 +5 +6 -6

-6 +6 +5 +5 +4 -4 +4 -4

+5 -4 +4 -3″ -3″ -2 +4

-6 +6 +5 +5 +4 -4 +4 -4

-6 +6 +5 +5 +6 -6

-6 +6 +5 +5 +4 -4 +4 -4

+5 -4 +4 -3″ -3″ -2 +4

(Also known in Holland as “Wij houden van oranje”)


Auld Lang Syne (Lower Octave) Lyrics
Download Auld Lang Syne (Lower Octave) Sheet


Auld Lang Syne (Lower Octave) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese