1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Aunt Dinah’s Quilting Party (hi-lo) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: A
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAunt Dinah’s Quilting Party (hi-lo) Harmonica Tab


American folk song

Key: A

2 -2” 3 3 -3” 3 3 4

5 -5 6 6 -6 6 6 7

In the sky the bright stars glit-tered

4 4 4 -3 -3” 4 3

7 7 7 -7 -6 7 6

On the bank the pale moon shone

2 -2” 3

5 -5 6

And ‘twas from

4 5 4 -4 4 -3” 4

7 8 7 -8 7 -6 7

Aunt Di-nah’s quilt-ing par-ty

4 4 4 -3 -4 -4 4

7 7 7 -7 -8 -8 7

I was see-ing Nel-lie home

2 -2” 3 3 -3” -3” 3 43

5 -5 6 6 -6 -6 6 76

I was see-ing Nel-lie home

4 4 4 -3 -3” 4 3

7 7 7 -7 -6 7 6

I was see-ing Nel-lie home

2 -2” 3

5 -5 6

And ‘twas from

4 5 4 -4 4 -3” 4

7 8 7 -8 7 -6 7

Aunt Di-nah’s quilt-ing par-ty

4 4 4 4 -4 -4 4

7 7 7 7 -8 -8 7

I was see-ing Nel-lie home


Aunt Dinah’s Quilting Party (hi-lo) Lyrics
Download Aunt Dinah’s Quilting Party (hi-lo) Sheet


Aunt Dinah’s Quilting Party (hi-lo) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet