1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Aura Lee (chrom) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: E
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAura Lee (chrom) Harmonica Tab


W: W.W. Fosdick

M: George R. Poulton

Trad. folk

Key: E

-4 6 -5* 6 -6* 5* -6*

As the black-bird in the spring
6 -5* 5* -5* 6 -4
‘neath the wil-low tree,
-4 6 -5* 6 -6* 5* -6*
Sat and piped I heard him sing,
-6* 6 -5* 5* -5* 6
In praise of Au-ra Lee.
7* 7* 7* 7* 7* 7*
Au-ra Lee, Au-ra Lee,

7* -6* 6 -6* 7*

maid of gold-en hair,
7* 7* -7 7* -6* 5* -6*
Sun-shine came a-long with thee,
6 6 -5* 7* -6* 6
and swal-lows in the air.


Aura Lee (chrom) Lyrics
Download Aura Lee (chrom) Sheet


Aura Lee (chrom) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese