1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Autumn Of My Life (hi-lo) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: F
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAutumn Of My Life (hi-lo) Harmonica Tab


By: Bobby Goldsboro
Key: F

3 -3″ 3 4 -5 5 -4 4 -6 6
7 -6 6 7 -9 8 -8 7 -10 9
In the spring of my life she came to me

4 -3″ 3 4
7 -6 6 7
She brought sun-shine

-5 5 4 -4 5 -4
-9 8 7 -8 8 -8
where win-ter winds had blown

4 -3″ 3 3 4 -5 5
7 -6 6 6 7 -9 8
Then I took her for my wife

5 -4 4 4 -6 6
8 -8 7 7 -10 9
in the spring of my life

5 -4 4 4 -4 5 4 -3″ -3 4
8 -8 7 7 -8 8 7 -6 -7 7
And she brought me a joy I’d nev-er known


Autumn Of My Life (hi-lo) Lyrics
Download Autumn Of My Life (hi-lo) Sheet


Autumn Of My Life (hi-lo) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese