1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Avionu Slomicu Ti Krila Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAvionu Slomicu Ti Krila Harmonica Tab


6+ 6+ 6- 6+

6+ 6+ 7- 8-

5- 5- 5- 5+ 4+

6+ 6+ 6- 6+

6+ 6+ 7- 8-

5- 5- 5- 5+ 6+


Avionu Slomicu Ti Krila Lyrics
Download Avionu Slomicu Ti Krila Sheet


Avionu Slomicu Ti Krila Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese