1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Axel F (Un Policía en Beverly Hills) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: C
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyAxel F (Un Policía en Beverly Hills) Harmonica Tab


5 6 5 5 -6 5
-4 5 -7 5 5 7 -7 6
5 -7 8 5 -4 -4 -3 6 5


Axel F (Un Policía en Beverly Hills) Lyrics
Download Axel F (Un Policía en Beverly Hills) Sheet


Axel F (Un Policía en Beverly Hills) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese