1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Axel Öman Vals Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: C
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyAxel Öman Vals Harmonica Tab


12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

+5 -3 -2 +1 +2 -1 +1
+1 -1 -2 -3< -3< -3 -3 +5 -3< -3 +3 -3 +5 -6 +6 -5< +6 -5 +5 +5 -3 -2 +1 +2 -1 +1 +1 -1 -2 -3< -3< -3 -3 +5 -3< -3 +3 +5-6 -6 +6 -5 -3< +2 -2 -2 -2 -2 +3 -3 +3 -2 +3 +3 +3 +3 -3 -3< -3 +3 +5 +5 -5 -6 -5 +5 -3 +3 -2 -1 -2 -5 +5 -3< -3 -3< +5 +3 -3< -3 -2 +2 -3< +5 +5 -3-6


Axel Öman Vals Lyrics
Download Axel Öman Vals Sheet


Axel Öman Vals Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese