1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Jurassic park theme Harmonica Tab

Songwriter(s): Unknown
Released:
Key: C
Harp Type: Any
Skill: BeginnerJurassic park theme Harmonica Tab


4 -4 4 / 4-4 4 / 4 -4 4 -5 -5 -6 -6 / 5 4 -5 -4 3 / 5 4 -5 / 6 4 6
5 5 -5 -5

8 -8 8/ 8 -8 8 / 8 -8 8 -9 -9 -10 -10/ 9 8 -9 -8 7 / 9 8 -9 / 10 8
-10 9 8 -9 -9

8 -8 8/ 8 -8 8 / 8 -8 8 -9 -9 -10 -10/ 9 8 -9 -8 7 / 9 8 -9 / 10 8
-10 9 8 -9 -9

8 -8 8 7 -6 / 8 -8 8 7 -6 / 8 -8 8 7 5 -7

8 -8 8 7 -6 / 8 -8 8 7 -6 / 8 -8 9 / 8 -8 8 -8 8

1 3 -1 -3 / -3 -4 5 5 -4 3 -3 / 5 -4 3 -3 2 2 -2 3 1 / 4 4 4
-4

5 7 -5 -7 / -7 -8 -9 -9 8 7 -7 / -9 8 7 -7 6 6 -6 7 5 / 8 8 8
-8

5 -5 4 -4 4 3 -2 / 5 -5 4 4 -4/ 5 -5 4 -4 4 3 -2 / 5 -5 4 -4 4 3 -2
4 4 -4 5 5 -5


Jurassic park theme Lyrics
Download Jurassic park theme Sheet


Jurassic park theme Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet