1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Rabbit Ain’t Got (chrom) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Eb
Harp Type: Chromatic
Skill: AnyRabbit Ain’t Got (chrom) Harmonica Tab


RABBIT AIN’T GOT chrom
Children’s song
Key: Eb

3 3 -2 -1* -2 3 3 3
Rab-bit ain’t got no tail at all
-2 -2 -2 3 -3* -3*
Tail at all, tail at all
3 3 -2 -1* -2 3 3 3
Rab-bit ain’t got no tail at all
-2 -2 3 -2 -1*
Just a pow-der puff


Rabbit Ain’t Got (chrom) Lyrics
Download Rabbit Ain’t Got (chrom) Sheet


Rabbit Ain’t Got (chrom) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet