1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Rabbit Ain’t Got (h-m-l) Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Eb
Harp Type: Diatonic
Skill: AnyRabbit Ain’t Got (h-m-l) Harmonica Tab


RABBIT AIN’T GOT h-m-l
Children’s song
Key: Eb

2 2 -1 1 -1 2 2 2
5 5 -4 4 -4 5 5 5
8 8 -8 7 -8 8 8 8
Rab-bit ain’t got no tail at all

-1 -1 -1 2 3 3
-4 -4 -4 5 6 6
-8 -8 -8 8 9 9
Tail at all, tail at all

2 2 -1 1 -1 2 2 2
5 5 -4 4 -4 5 5 5
8 8 -8 7 -8 8 8 8
Rab-bit ain’t got no tail at all

-1 -1 2 -1 1
-4 -4 5 -4 4
-8 -8 8 -8 7
Just a pow-der puff


Rabbit Ain’t Got (h-m-l) Lyrics
Download Rabbit Ain’t Got (h-m-l) Sheet


Rabbit Ain’t Got (h-m-l) Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
Thabet