1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Saaremaa valss Harmonica Tab

Songwriter(s): Chưa có thông tin
Released:
Key: Any
Harp Type: Any
Skill: AnySaaremaa valss Harmonica Tab


Saaremaa Valss (not ready)

B6 D6 D5 D6 B6 B5 B5 D5 D4 D5 B5 B4
B4 D3 D4 D5 B5 B4
B4 D4 D5 D6 B6
B6 D6 D5 D6 B6 B5
B5 D5 D4 D5 B5 B4
B4 D3 D4 D5 B5 B4
B4 D6 D6 D4 B4

B6 D6 B6 D6 B6 D6
B6 B5 B4 B5 D4 D3
D4 B4 B4
B6 D6 B6 D6 B6 D6
B6 B5 B4 B4 D3 B4 D4


Saaremaa valss Lyrics
Download Saaremaa valss Sheet


Saaremaa valss Harmonica Tab

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese